Финалната среща на партньорите по проект EYES отчете онлайн постигнатигнатите резултати

Финалната среща на партньорите по проект EYES отчете онлайн постигнатигнатите резултати

На 13 и 14 януари 2021г. се проведе финална среща на проект EYES, по време на която партньорите споделиха постигнатите резултати в 6-те пилотни европейски градове – Гренолейс, Испания, Сондерборг, Дания, Лион, Франция, Неапол, Италия, Варна, България и Цешин, Полша.

Основен акцен бе върху разработените препоръки към местните власти за по-активно участие на младите хора в процеса на местно планиране.

По време на втория ден участващите страни предложиха основни направления за подобряване процеса на планиране на местно ниво чрез по-висока ангажираност на младежите в местните дейности, оказване на по-голяма подкрепа от страна на ключови лица и вземащите решения и засилена комуникация на местно ниво въз сонова на приложените модели и механизми по проекта. Както споделиха всички партньори, основен фактор за анагажирането на младите хора в планирането на енергията и климата се оказва мотивацията и личния ангажимент и интерес към темата. Привличането на уязвими групи от обществото с цел тяхното приобщаване и социално включване също е важен елемент в процеса на планиране. Ролята на заинтересованите лица и представители на местната власт, бизнеса и отговорни институции следва да е първостепенна в предоставянето на подходяща информация, роли и отгворности за постигане на устойчивост и икономически растеж в дългосрочен план. 

Резултатите от проекта и разработените стратегически документи можете да намерите тук в сайта на проекта в меню “Резултати”, както и в английската версия на интернет страницата: https://www.projecteyes.eu

Вашият коментар

Close Menu