EYES Покана за участие в Младежки Екип за устойчиво енергийно планиране

EYES Покана за участие в Младежки Екип за устойчиво енергийно планиране

Настоящата покана е отправена към младeжи на възраст между 17 и 29 години, които желаят да работят по въпросите на енергията и климата на местно ниво. Чрез присъединяването си към младежкия екип младежите се съгласяват да участват в:

  • Проучване на специфичните проблеми свързани с местното планиране на енергията и климата чрез преглед на основни документи, справочници, статистическа информация и др.
  • Интервюта с други млади хора свързани с младежкото участие в местното планиране на енергията и климата
  • Активна работа с експертния консултативен съвет, който ще подпомага и регулира процеса
  • Обучения и тренинги: работни срещи, дискусии и др.
  • Анализ на проучването и разработване на приоритети на местно ниво
  • Разработване на Препоръки за подобряване на политиката за енергия и климат в общината
  • Разработване на Бизнес план за ангажиране на младите хора в процеса на местно планиране на енергията и климата

Формуляр за кандидатстване: >>>>>>>

Начин на кандидатстване: Приложеният формуляр за кандидатстване трябва да бъде попълнен и изпратен заедно с актуална автобиография в срок до 31 август 2019г. на е-мейл: assistant@ubbsla.org, office@ubbsla.org

Критерии за избор: Оценителна комисия ще разгледа получените заявления и оцени представената информация в тях и в придружаващата автобиография, както и в други придружаващи документи на база посочените критерии за избор: >>>>>>>>

На участниците във всички предвидени дейности по проекта, ще бъде издаден Сертификат за участие!

Информация за проекта

Промените в климата са глобално предизвикателство, което засяга основно младото поколение. Местните власти чрез местните планови документи са основни лидери, които се занимават с това предизвикателство. Координацията и интеграцията в процеса на стратегическото планиране са важни елементи за ефективността на всяка общинска дейност.

Младите хора обикновено нямат глас в местното планиране на енергията и климата и в известна степен остават извън процеса. Освен това, уязвимите общности страдат повече от въздействията на климатичните промени и техният глас се взема по-трудно под внимание. Именно затова, младите хора от уязвими общности представляват част от обществото, което е трудно достижимо и без представителни функции по темата. Това се отразява в т.нар. енергийна бедност, която се превръща в основен социален проблем в европейските страни.

За да се реагира адекватно на тези проблеми, проект EYES предлага да интегрира и оцени приложението на иновативен метод за насърчаване участието на младите хора в местното планиране на климата и енергията в шест пилотни града, а именно: Grenolles, Испания; Sønderborg, Дания; Неапол, Италия; Лион, Франция; Cieszyn, Полша и Варна, България.

Чрез подкрепата на експертен Консултативен съвет, във всеки пилотен град ще бъде създаден Младежки екип, който да работи с млади хора за идентифицирането на ключови бариери свързани с климата и енергията на местно ниво; намирането на решения и разработването на Препоръки към вземащите решения за ефективно планиране. Процесът на участие на младите хора в обучения, дискусии и др. инициативи ще допринесе за повишаване на техните умения и способности за влияние върху инструментите за планиране на местно ниво и в същото време постигане на взаимност и съгласуваност.

Проект „EYES – младите хора в процеса на устойчивото енергийно планиране“ обединява 8 партньора от 6 европейски държави и се финансира по Програма Еразъм+.

За повече информация, моля посетете: www.ubbsla.org/project/eyes

В България дейностите се организират от Асоциация на Българските Черноморски Общини

и са с продължителност Септември 2019г. – Февруари 2021г.

Вашият коментар

Close Menu