Проект EYES

Европейска инициатива за ангажиране на гражданите и младите хора в процеса на опазване на околната среда и вземането на решения.

logo erasmus

Какво е EYES ?

Проектът EYES има за цел да включи група млади хора (на възраст между 17 и 29 години) в процеса на местното енергийно планиране, като е насочен специално към трудно достъпни групи – млади неквалифицирани и безработни.  С помощта на група експерти, младежите ще бъдат обучени относно   изменението на климата, като отговорностите на гражданите и политиците в областта на климата и енергийната бедност и техните основни права като граждани на Европейския съюз.

ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА

 italie espagne france danemark bulgarie pologne   

 

Ecoserveis, Испания – координатор на проекта
EC NETWORK, Дания
Granollers City Council, Испания
Agence Locale de l’Énergie et du Climat de la Métropole de Lyon, Франция
Agenzia Napoletana per l’Energia e per l’Ambiente (ANEA), Италия
Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО), България
Association of Municipalities Polish Network „Energie Cités” (PNEC), Полша
EUC SYD, Дания

представяне на

АБЧО

АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЧЕРНОМОРСКИ ОБЩИНИ (АБЧО) е неправителствена, доброволна, самоуправляваща се нестопанска организация, учредена през 1992г. Асоциацията обединява 21 общини от Българското Черноморие, разположени в три административни области – Бургас, Варна и Добрич.

АБЧО е организация, обединяваща интересите на всички общини-членки, стимулираща силно и ефективно местно самоуправление и активно гражданско участие в Черноморския регион.

Разработване и прилагане на иновативни методи и практики за насърчаване на обучението на младите хора

friend-student-happiness-college

Цел на проекта

Целта на проект EYES е да повиши компетенциите и уменията на група млади хора на възраст от 17 до 29 години с различна степен на образованост, които имат слаби познания за проблемите на околната среда. Ще бъдат разработени и приложени иновативни методи и практики за активното им включване в дейности по планиране на местно ниво. Групата младежи ще сформират т.нар. Младежки екип и ще бъдат обучени от експерти от Консултативен съвет, съставен от технически експерти и специалисти от енергийния, екологичния сектор, университетски преподаватели, доброволци от екологични сдружения и др.

Процесът на обучение и трансфер на знания в областта на енергията и околната среда ще помогне на младите хора да си сътрудничат със служителите, отговорни за местното енергийно планиране, като предоставят информация, дават предложения и съвети за подобряване на местните планове за действие и / или разработване на нови, позволяващи им по този начин да придобият умения за анализ на въпросите, свързани с изменението на климата, и опит в разработването на местен общински план за енергийно управление.

Общите цели на проекта са

придобиване на социални и граждански компетенции на група млади хора с  различен културен произход и индивидуалности

Основното въздействие на EYES

прилагане на успешни подходи и организационни техники за участието на младите хора насочени върху насърчаване на социалното приобщаване и повишаване на уменията като иновативен начин за включване на обществеността в енергийния преход, и създаване на практика на взаимодействие на публичните власти с гражданското общество

ПРИОРИТЕТИ

подпомагане на общините при изготвянето на проектни предложения за кандидатстване за финансиране през новия програмен период 2014 – 2020
съдействие за установяване на контакти и експертна помощ за привличане на международни партньори за кандидатстване с проектни предложения
подкрепа за иницииране на партньорски взаимоотношения и побратимяване на Черноморските общини с Европейски градове

експертна и техническа помощ за общините при разработването на планови и стратегически документи

изготвяне на експертни становища по закони, касаещи развитието на Българското Черноморие за осигуряване на по-добра законодателна среда за работа на местните власти
организиране и провеждане на семинари и обучения по актуални законодателни промени и приложението им

Проектът отговаря на две основни предизвикателства: >>> Преодоляване на различията в образованието на младите хора >>> Привличане на трудно достъпни групи млади хора >>>

Новини

Прочетете най-новите новини, видеоклипове и статии. Следете всички новини на проект EYES, бъдете информирани за всички събития в страните партньори

Социални медии

Харесайте EYES Bulgaria във Facebook!Контакти и партньори за България

UBBSLA-LOGO

Aсоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО)
гр. Варна, България
бул. “Осми Приморски полк” 67А
office@ubbsla.org

www.ubbsla.org

Институт за Младежки Инициативи и Иновации (ИМИИ)
www.youthvarna.eu

Община Варна
www.varna.bg

Черноморска Регионална Агенция за Управление на Енергията (ЧРАУЕ)
www.bsraem.org

Агенция за Управление на Енергията – Добрич (ДУЕА)
www.dlaem.org

business-people

резултати

Резултатите от проект EYES ще бъдат популяризирани с напредъка на дейностите във всяка страна. Можете да ги намерите в тази секция.

РЕЗУЛТАТИ ОТ 1-ВА ФАЗА НА ПРОЕКТА:

  1. Стратегия за ангажиране на целевите групи в България EYES_O2.1_Strategy of engagement_bg
  2. Работни семинари на младежките екипи: EYES_O2.2.Content and evaluation of the workshops_BG

РЕЗУЛТАТИ ОТ 2-РА ФАЗА НА ПРОЕКТА:

  1.  Доклад от проучване сред младите хора в България за техните нагласи и познания за процеса на местно климатично и енергийно планиране 03.1_Report on research process_Bulgaria и Доклад на ниво консорциум: 03.1_Report on the YIT research_FINAL_EN
  2.  Препоръки за местно енергийно и климатично планиране (България): EYES_03.2_Recommendations_FINAL_BG и Препоръки на ниво консорциум: EYES_03.2_Recommendations_FINAL_EN
  3. Ръководство за общините за насърчаване участието на младите хора за подобряване на  местните политики и младежката ангажираност към климатичните промени (България): GUIDELINES FOR MUNICIPALITIES_BG и Ръководство на ниво консорциум: Guidelines for youth engagement_ENG
  4. Стратегия за създаване и функциониране на постоянни структури за младежко участие O4.2._EYES_Business plan to set up permanent structure_BG
Close Menu